Lululemon ——如何打造一个激发客户成为生活榜样的活动?

Practice takes Practice - 中国年活动

农历新年是中国最重要的节日,它庆祝的是在传统阴历年的过渡。因此,在这个节日里有很多传统习俗,比如通过赠送红包给别人送上祝福。今年,Lululemon希望通过一些活动让他们的顾客了解到什么是运动,以及不同的表达方式代表不同的意味。因此针对农历新年,我们帮助他们实现“习练不止,享受过程”的这一想法。我们把这个概念与关键的文化联系起来,通过将十个中国传统与10种锻炼方式联系起来,从而提出了“十全十美”的核心中文信息。为了与“十全十美”的思想相呼应,我们列举了十种与中国文化和农历新年本身有关的习俗。每个视觉包含不同的价值观及其背后的因缘,还包括各種线上线下的用法。

  • 20

    在20
    个国家的商店对这一活动进行了宣传
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/1-3-02.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-04-2.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-05.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-06.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-07-1.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-08.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-09.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/Lululemon_WechatGIF.gif
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/Lululemon_iPhoneMockup.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-10.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-11.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-12.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-13.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-14.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-15.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/02/BR_LululemonPost-16.jpg